Paremman yhteiskunnan, paremman Turun puolesta

Liity jäseneksi

Tervetuloa

Turun sosialidemokraattien tavoitteena on huolehtia turkulaisten arjen turvallisuudesta tulotasosta ja elämäntilanteesta riippumatta. Tähän tavoitteeseen pyrimme noudattaen SDP:n historiallisia suvaitsevaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon ihanteita. Olet tervetullut mukaan joukkoon.

Turun Sos.dem. Kunnallisjärjestö toimii turkulaisten SDP:n puolueosastojen yhteiselimenä, joka samalla johtaa sosialidemokraattista kunnallispolitiikkaa Turussa yhdessä valtuustoryhmän kanssa. Järjestö on perustettu v. 1906. Järjestön puheenjohtajana toimii mittarinkorjaaja Mika Maaskola. Toimistossa palvelevat toiminnanjohtaja Petja Raaska ja toimistonhoitaja Johanna Jalonen. Turun SDP:n sähköpostiosoite on turku (at) sdp.fi.

Ajankohtaista

04.12.2018 Uutisia

Turun SDP: Turkuun tarvitaan lapsiperhestrategia ja -toimenpideohjelma

Tiedote 3.12.2018 SDP:n valtuustoryhmä: Turkuun tarvitaan lapsiperhestrategia ja -toimenpideohjelma   Turun SDP:n valtuustoryhmä on 3.12. kaupunginvaltuuston kokouksessa jättänyt aloitteen lapsiperhestrategian ja -toimenpideohjelman laatimisesta Turkuun. Aloitteen allekirjoitti yli 30 valtuutettua.   Turku ehkäisee syrjäytymistä monin eri tavoin ja asia on nostettu esiin vahvasti myös kaupunkistrategiassa ja kärkihankkeissa. Kuitenkin lukuisat tutkimukset osoittavat monien perimmäisten syrjäytymisen syiden johtavan lapsuuteen ja perheisiin. Aloitteessa edellytetäänkin, että tärkeänä osana syrjäytymisen ehkäisyä tulisi kiinnittää huomiota lapsiperheiden jaksamiseen, palveluihin ja toimeentuloon strategian keinoin.   - Turku on panostanut lapsiystävällisyyteen ja syrjäytymisen ehkäisyyn, mutta meiltä puuttuu kaiken kokoava yhtenäinen lapsiperhestrategia ja toimenpideohjelma lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevän työn tueksi ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi, toteaa aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Mari-Elina Koivusalo.   Strategialta vaaditaan aloitteessa selkeitä päämääriä ja tavoitteita ja toimenpiteiden laatimista yli hallintokuntarajojen. Strategian toteutuminen tulisi varmistaa riittävin toimenpitein, systemaattisella seurannalla ja raportoinnilla.    - Mahdollisen sote-uudistuksen toteutuessa kunnille jää yli 80 prosenttia lapsiperhepalvelujen voimavaroista. Mikäli uudistus toteutuu, suurin osa kuntien palvelutehtävistä suuntautuu lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin ja tähän tulee alkaa myös aktiivisesti valmistautua, muistuttaa Koivusalo.   Lisätiedot Mari-Elina Koivusalo 040-595 1035  
04.12.2018 Uutisia

Mika Maaskolan ryhmäpuheenvuoro Sote-kiinteistöjen myynnissä 3.12.2018

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Käsiteltävä asia on iso ja monimukainen asia. Käyn sen läpi ja perustelen miten SDP:n kanta muodostunut. Kaupunginvaltuusto hyväksyi syksyllä 2015 Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:n perustamisen. Päätöksellä pyrittiin muun muassa turvaamaan kaupungin suorassa omistuksessa olevan ja hyvinvointitoimialan vuokraaman kiinteistökannan arvon säilyminen sosiaali- ja terveystoimen uudistuksessa. Kiinteistöjen omistamisen kannalta järjestelyn keskeisiä tavoitteita olivat lisäksi kiinteistöriskin hajauttaminen sekä korjausvelan ja jäännösarvoriskin hallinta. Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa seuraavan kerran 11.6.2018 ja päätti mm. että sote kiinteistöt voidaan myydä mikäli, eduskunta hyväksyy viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä ns. sotelait. Vaikka sotelait ovat vielä päättämättä, niin myynnit on perusteltua toteuttaa, seuraavin perustein. Kaupungin talouden tila on heikentynyt voimakkaasti vuoden 2018 kuluessa ja välttämättömien kasvuinvestointien rahoittamisesta johtuva velkaantuminen jatkuu. Esitettävällä järjestelyllä on mahdollista vapauttaa pääomaa kaupungin muiden hankkeiden toteuttamiseen yhteensä noin 128,5 miljoonaa euroa. Järjestelyn seurauksena vapautuva pääoma vähentää vastaavassa suhteessa myös tarvetta kaupungin ulkoisen lisävelan nostamiseen, johon on muussa tapauksessa varauduttu vuoden 2019 talousarviossa 99 miljoonalla eurolla. Sotekiinteistö-Yhtiö on ollut toiminnassa kolme vuotta. Sote uudistuksen valmistelu on ollut käynnissä koko yhtiön toiminta-ajan ja tämä on heijastunut yhtiön operatiiviseen toimintaan. Yhtiö ei ole suorittanut omistamassaan rakennuskannassa merkittäviä peruskorjaushankkeita vaan on tyytynyt korjaustoiminnassa minimitasoon, jolla on pyritty ylläpitämään omistettujen rakennusten terveellisyys ja turvallisuus. Yhtiön vuokrakassavirrasta muodostuva tulorahoitus ei mahdollista merkittävästi nykyistä korkeampaa investointitasoa. Mikäli yhtiötä ei myydä, tulisi sitä pääomittaa vähintään 22,5 miljoonalla eurolla yhtiön vakavaraisuuden parantamiseksi ja peruskorjaushankkeiden mahdollistamiseksi. Korjausinvestointien taso on ollut keskimäärin 2 miljoonaa euroa vuodessa, mikä on ollut korkein mahdollinen taso yhtiön taloudellinen asema huomioiden. Yhtiöön on siis muodostunut jatkuvaa korjausvelkaa, jota ei ole nykyisellä investointitasolla pystytty vähentämään. Uudehkojen ja peruskorjattujen kohteiden ohella yhtiöllä on useita toiminnallisesti ja teknisesti vanhentuneita rakennuksia, joihin tulee toteuttaa merkittäviä peruskorjaushankkeita seuraavan kymmenen vuoden aikana sekä mahdollisesti etsiä uusia käyttötarkoituksia rakennuksille. Toiminnallisesti vanhentuneiden rakennusten peruskorjaaminen nykyiseen käyttöön ei välttämättä ole teknis-taloudellisesti kannattavaa, minkä vuoksi kohteisiin liittyy jäännösarvoriski, jota kaupungin ei ole perusteltua omistajana kantaa. Käytännön esimerkki jäännösarvoriskistä: Nykyään halutaan ja suositaan ikäihmisten kotona asumista mahdollisimman pitkään. Tämän johdosta vanhainkoteihin muutetaan entistä vanhempana ja keskimäärin huonommassa kunnossa. Kun kiinteistöjen vuokrasopimukset päättyvät reilun 10 vuoden päästä, on tarkkaan mietittävä onko silloin järkevää jäädä vanhoihin tiloihin vai siirtää toiminnot uusiin ajanmukaisiin tiloihin. Jos sote- kiinteistöt päätetään myydä, niin kaupungille ei jäisi käsiin vanhaa ja epäkäytännöllistä tilaa.   Tärkeää on myös selkeästi tiedostaa, että nyt myydään seiniä ja maata. Palveluita ei olla myymässä eikä leikkaamassa. Sote kiinteistöjen myynnin lisäksi Kaupunginvaltuusto on päättänyt että, ostajan tulee tehdä Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n osakeannissa 50 M€:n osakemerkintä. Tämän merkittävän sijoituksen on arvioitu laukaisevan koko Turulle tärkeän Itäharjun alueen kehityksen seuraavalle tasolle.  Lisäävän mm. alueen työpaikkoja, asuntoja sekä edistävän Tunnin juna ja Turun omaa vahvaa joukkoliikennejärjestelmää.  Arvoisa puheenjohtaja. Edellä kerrotuin perustein, sote-kiinteistöjen myynti on Turun ja sen asukkaiden etu, joten Turun SDP:n valtuustoryhmä on päätösesityksen takana.   Kaupunginvaltuutettu Mika Maaskola piti yo. puheen Turun kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.12.2018.
Lisää ajankohtaisia